top of page

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Vybavenie: Na objednávku

Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo týkajúce sa Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov a spíšeme Vám:

- dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom určeného rozsahu Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice,


- dohodu, na základe ktorej si vyhradíte vznik Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku Vášho manželstva,


- dohodu o  správe majetku patriace do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov,


- dohodu o vysporiadaní Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode.

Svatební kapely
Svatební kapely

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“) predstavuje špecifický režim vlastníctva, ktorý vzniká medzi manželmi samotným uzatvorením manželstva. Na jeho vznik nie je potrebný žiaden ďalší právny úkon, rovnako však jeho vznik manželia nemôžu vylúčiť, a to ani súhlasným prejavom vôle. BSM vzniká výlučne medzi manželmi, takže takýto režim spoluvlastníctva si subjekty nemôžu vzájomne dohodnúť, napr. v prípade partnerského spolužitia.
 
Všetky veci, ktoré nadobudne ktorýkoľvek z manželov za trvania manželstva, patria manželom spoločne a nerozdielne. Pri takto nadobudnutých veciach nie je ani určený pomer spoluvlastníctva, nemožno hovoriť o tom, že polovica veci patrí jednému, a tá ďalšia druhému manželovi. Každá takto nadobudnutá vec patrí tak jednému, ako aj druhému manželovi.


V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Veci, ktoré nadobudli manželia pred uzatvorením manželstva ostávajú v  ich výlučnom vlastníctve, a teda nespadajú do režimu BSM.


Zákonom stanovené možnosti modifikácie BSM sú upravené v § 143a Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého:


„Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.“


„Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.“


„Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.“

 • Prvou možnosťou modifikácie BSM je jeho rozšírenie. Touto modifikáciou zákonom
  určeného rozsahu BSM môžu manželia dosiahnuť to, že veci, ktoré by inak podľa zákonnej
  úpravy do BSM nepatrili, budú po uzavretí dohody o rozšírení BSM do BSM patriť.

 • Druhou možnosťou modifikácie BSM je jeho zúženie. Touto modifikáciou zákonom
  určeného rozsahu BSM môžu manželia dosiahnuť to, že veci, ktoré by inak podľa zákonnej

  úpravy spadali do ich BSM, budú po uzavretí dohody o zúžení BSM z ich BSM vylúčené
  a budú patriť v zmysle dohody manželov do výlučného vlastníctva len jedného z manželov.

Predmetom dohody o rozšírení alebo zúžení zákonom určeného rozsahu BSM však nemôžu
byť veci, ktoré už manželia nadobudli za trvania manželstva do ich BSM, prípadne tie, ktoré

boli nadobudnuté do výlučného vlastníctva len jedného z manželov.

Príklady:

Ak už manželia nadobudli za trvania manželstva byt, ktorý je v ich BSM, nemôžu následne uzavrieť dohodu o zúžení BSM, na základe ktorej by byt nadobudol do výlučného vlastníctve len jeden z nich.


Rodičia jedného z manželov sa rozhodli darovať rodinný dom patriaci do ich BSM svojmu synovi, ktorý je ženatý. Podľa zákonnej úpravy by rodinný dom nadobudnutý darom nepatril do BSM. Syn však chce, aby predmetný rodinný dom patril do BSM. V tomto prípade je nevyhnutné, aby manželia uzatvorili dohodu, ktorou rozšíria zákonom určený rozsahu ich BSM o tento rodinný dom.


Každá dohoda o rozšírení alebo zúžení BSM musí spĺňať všeobecné predpoklady, nedodržanie ktorých je sankcionované absolútnou neplatnosťou právneho úkonu pre rozpor so zákonom podľa § 39 Občianskeho zákonníka. Ide o tieto predpoklady, ktoré musia byť splnené:


1. trvanie manželstva,


2. forma notárskej zápisnice,


3. účinky pro fututo (do budúcna, nie do minulosti),


4. dohody podľa ustanovenia § 143a Občianskeho zákonníka nemôžu zasahovať do existujúcich vlastníckych práv:  „Dohodou o rozšírení alebo zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, uzavretou podľa § 143a ods. 1 Občianskeho zákonníka, nemožno meniť už existujúc vlastnícke vzťahy. (Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa zo dňa 31.07.2007, spisová značka: 2 Sž - o - KS 93/2006),


5. dovolávanie sa dohody voči tretím osobám – manželia sa môžu tejto dohody dovolávať voči tretím osobám len v tom prípade, ak bola dohoda o zúžení BSM tretej osobe známa.


Táto zákonná konštrukcia je vytvorená z dôvodu, aby nedochádzalo k poškodzovaniu práv tretích osôb najmä sťažením uspokojovania ich pohľadávok,


V prípade, ak jeden z manželov vykonáva napr. rizikovú podnikateľskú činnosť ako živnostník,  zúženie BSM je zároveň aj preventívnym prostriedkom pred exekúciou, ktorý slúži na to, aby Váš majetok nebol postihnutý výkonom exekúcie.

Treťou možnosťou modifikácie BSM je vyhradenie vzniku BSM ku dňu zániku manželstva. Podľa zákonnej úpravy je vznik BSM viazaný na okamih uzavretia manželstva. Na základe vyššie uvedenej dohody je možné posunúť vznik BSM až do prípadného zániku manželstva. To znamená, že v takomto prípade manželia po uzavretí manželstva naďalej nadobúdajú všetky veci do svojho výlučného vlastníctva a môžu s nimi voľne disponovať bez súhlasu druhého manžela. Avšak v prípade, že manželstvo zanikne, bez ohľadu na to, či zanikne rozvodom alebo smrťou jedného z manželov, všetky veci, ktoré by bez existencie predchádzajúcej dohody manželov patrili do ich BSM, sa stávajú zánikom manželstva súčasťou ich BSM a  sú predmetom vysporiadania. Takúto dohodu je však nevyhnutné uzavrieť bez zbytočného odkladu po uzavretí manželstva.
 

Štvrtou možnosťou modifikácie BSM je možnosť úpravy otázky správy spoločného majetku
manželov. Manželia sa môžu na základe tejto dohody dohodnúť, že spoločný majetok bude
spravovať len jeden z manželov.
 
Dohoda, ktorou manželia modifikujú zákonom určený rozsah ich BSM musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice a nedodržanie tejto formy spôsobuje absolútnu neplatnosť takejto dohody, to zn. že sa na takúto dohodu hľadí ako keby nebola nikdy uzavretá a režim BSM sa tým pádom spravuje zákonnou úpravou.


Vyporiadanie BSM po zániku manželstva:
Zánikom manželstva dochádza zároveň aj k zániku BSM. Jedným zo spôsobov vyporiadania BSM po zániku manželstva je jeho vyporiadanie dohodou. Ak sa so spísaním dohody o vyporiadaní Vášho BSM obrátite na notára, môžete si byť istý, že dohodu spisuje odborník, a že táto dohoda bude obsahovať všetky formálne a materiálne náležitosti vyžadované zákonom pre platnosť takejto dohody. V prípade, že ste sa v dohode o vyporiadaní Vášho BSM dohodli na tom, že Váš bývalý manžel Vám je povinný vyplatiť odplatu za vyporiadanie Vášho BSM v určitej lehote po podpise dohody a  Vy v  neho nemáte dôveru, môžte sa poistiť priamo vykonateľným 
exekučným titulom, na základe ktorého si budete môcť vymáhať svoj nárok priamo u exekútora, a to bez potreby jeho uplatnenia na súde. Exekučný titul Vám vie vypracovať len notár vo forme notárskej zápisnice.

Svatební kapely

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich požiadaviek. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page