top of page

Všeobecné informácie pre dotknuté osoby

Tu poskytnuté informácie sú určené dotknutým osobám, aby mali informácie o spracovaní a ochrane svojich osobných údajov, ktoré sú spracovávané v informačnom systéme notárskeho úradu. Tieto osobné údaje sú na NÚ spracovávané v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon na OOÚ“).

Tu poskytnuté informácie spĺňajú požiadavky § 19 Zákona na OOÚ o rozsahu informácií, ktoré je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od nej.

 

Kategórie dotknutých osôb

 1. účastníci notárskeho úkonu a ich zástupcovia, svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti

 2. účastníci súdneho konania a ich zástupcovia

 3. účastníci rozhodcovského konania alebo mediácie

 4. klienti

Prevádzkovateľ

Meno a priezvisko:

JUDr. Tomáš Petro

Adresa:

Námestie svätého Egídia 7/15,  O58 01 Poprad

IČO:

Telefón:

Mobil:

+421 904 080 323

E-mail:

Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko:

JUDr. Tomáš Petro

Adresa:

Námestie svätého Egídia 7/15,  O58 01 Poprad

IČO:

Telefón:

Mobil:

+421 904 080 323

E-mail:

Účel spracovania osobných údajov

Právny základ

Výkon notárskej činnosti

spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

osvedčovanie právne významných skutočností

konanie vo veciach notárskych úschov

konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov

činnosť osvedčujúcej osoby

 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,

 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme,

 • Plnenie právnej povinnosti, zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

Činnosť notára ako súdneho komisára

v konaní o dedičstve a v konaní o umorení listiny

 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,

 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme,

Iná činnosť notára v súvislosti s notárskou činnosťou

poskytovanie právnych rád

spisovanie iných listín

správa majetku a zastupovanie v súvislosti so správou majetku

zastupovanie v katastrálnom konaní

 • Súhlas dotknutej osoby

 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,

 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme

Osobitná činnosť notára

rozhodcovská a mediačná činnosť

 • Súhlas dotknutej osoby,

 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Činnosť notára ako oprávnenej osoby vo vzťahu k Registru partnerov verejného sektora

Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisy

 • Súhlas dotknutej osoby,

 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

 • Súhlas dotknutej osoby,

 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Príjemcovia a subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované

 1. účastníci notárskeho alebo súdneho úkonu a ich zástupcovia

 2. účastníci rozhodcovského konania alebo mediácie

 3. svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti

 4. tlmočník, prekladateľ

 5. súdy

 6. súdny exekútor

 7. orgány činné v trestnom konaní

 8. orgány štátnej správy a verejnej správy

 9. iný notár (ak tento spisuje pokračovaciu notársku zápisnicu)

 10. Notárska komora Slovenskej republiky

 11. systém ARERT (Združenie Európskej siete registrov závetov)

 12. orgány dohľadu nad notárskou činnosťou

 13. partner verejného sektora, spoločník partnera verejného sketora, člen dozorného orgánu partnera verejného sektora

 14. verejnosť (zverejnené údaje notárskych centrálnych registrov, zákonom nariadené zverejnené písomnosti)

 15. orgány finančnej správy

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

 1. systém ARERT (v prípade lustrácie závetov v tomto systéme – realizuje sa prostredníctvom NK SR)

 2. v prípade žiadosti o právnu pomoc vo vzťahu k inej krajine

 3. pri používaní dátových úložísk mimo SR alebo EÚ (e-maily, upload súborov, ...)

Doba uchovávania osobných údajov

pri výkone notárskej činnosti

pri inej činnosti notára v súvislosti s notárskou činnosťou

pri osobitnej činnosti notára – rozhodcovská a mediačná činnosť

pri činnosti notára ako oprávnenej osoby vo vzťahu k Registru partnerov verejného sektora

 • počas celej doby výkonu notárskeho úradu,

 • po zániku výkonu notárskeho úradu sa spisy, registre a úradná pečiatka notára odovzdávajú príslušnému súdu prvého stupňa (v obvode ktorého sa nachádzalo sídlo notára)

pri činnosti notára ako súdneho komisára

 • spisy sa nachádzajú u notára až do právoplatného skončenia veci (s výnimkou prípadov, ak ich notár predložil inému orgánu, napr. súdu na účely rozhodovania o opravnom prostriedku) a po vykonaní úkonov, ktoré je notár povinný urobiť po právoplatnom skončení veci, sa spisy postúpia príslušnému súdu prvého stupňa,

 • zápisy v príslušných registroch Dnot a N, Nz sa uchovávajú počas celej doby výkonu notárskeho úradu

pri žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisu

počas doby výberového konania alebo do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov

Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom (§ 21 ZOOÚ)

 • Právo na opravu osobných údajov (§ 22 ZOOÚ)

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 ZOOÚ)

 • Právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov (§ 14 ZOOÚ)

 • Právo na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 ZOOÚ

Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov, ktoré nie je možné uplatniť alebo iba v obmedzenom rozsahu

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom (§ 21 ZOOÚ)

 • Právo na opravu osobných údajov (§ 22 ZOOÚ)

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 ZOOÚ)

 • Právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov (§ 14 ZOOÚ)

 • Právo na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 ZOOÚ

Zákonnosť požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutej osoby

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu:

 • Meno a priezvisko, titul,

 • Dátum narodenia, rodné číslo,

 • Rodinný stav,

 • Lokalita, adresa,

 • Telefónne číslo, e-mail,

 • Podpis,

 • Číslo občianskeho preukazu 

 • je zákonnou požiadavkou, t.j. dotknutá osoba je povinná zo zákona tieto osobné údaje poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania

 • V prostredí NÚ nie je zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle ZOOÚ.

bottom of page