top of page

Dedičské konanie

Vybavenie: Na objednávku

V konaní o dedičstve poverí súd notára, aby vo veci konal a rozhodoval, ide o agendu, ktorá je notárovi pridelená „ex offo" t.j. z úradnej moci, a teda notára prejednávajúceho dedičstvo po zosnulom (poručiteľovi) si účastníci konania nevedia zvoliť.


Súd poveruje notárov so sídlom vo svojom obvode rovnomerne podľa rozvrhu práce, ktorý na návrh Notárskej komory Slovenskej republiky vydá predseda okresného súdu na každý kalendárny rok.


Rozhodnutia vydané notárom a úkony vykonané notárom na základe poverenia sú rozhodnutiami a úkonmi súdu prvej inštancie.


Súd uznesením začne konanie aj bez návrhu, len čo sa dozvie, že niekto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, ibaže sa konanie už začalo na návrh.


Konanie je začaté na návrh, ak je z neho zjavné, že navrhovateľ ako dedič žiada prejednanie dedičstva po poručiteľovi Každé úmrtie fyzickej osoby vedie k začatiu konania o dedičstve, bez ohľadu na skutočnosť, či táto osoba bola ku dňu smrti vlastníkom určitého majetku, alebo nie.

Soudce a kladívko
Soudce a kladívko

Spôsoby skončenia konania o dedičstve:

 

  • Ak sa po začatí konania o dedičstve na základe vykonaného dokazovania v súčinnosti s účastníkmi konania zistí, že poručiteľ nezanechal žiadny majetok, konanie o dedičstve bude z tohto dôvodu zastavené.

  • Konanie o dedičstve môže byť zastavené aj v prípade, ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, ak ten kto sa postaral o pohreb poručiteľa, súhlasí s tým, aby mu bol tento nepatrný majetok vydaný, čím v niektorých prípadoch môže dôjsť ku (čiastočnej) kompenzácii jeho nákladov vynaložených v súvislosti s usporiadaním pohrebu. Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo.

  • V ostatných prípadoch notár ako súdny komisár prejedná majetok poručiteľa ako dedičstvo, pričom vykoná všetky potrebné úkony na zistenie dedičov, poručiteľovho majetku a jeho dlhov, prípadne zisťuje, či treba urobiť aj neodkladné úkony.

  • Výsledkom konania o dedičstve je vydanie rozhodnutia vo veci samej vo forme uznesenia.

Súdny komisár v uznesení o dedičstve:

a) potvrdí nadobudnutie dedičstva jedinému dedičovi,


b) potvrdí, že dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič, pripadlo štátu,
 

c) schváli dohodu dedičov o vysporiadaní dedičstva; veriteľ poručiteľa je účastníkom dohody, ak sa vysporiadavá jeho pohľadávka,
 

d) schváli dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov,
 

e) potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde k dohode, alebo vykoná vysporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol,

 

f) neschváli dohodu o vysporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov alebo vykoná vysporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol.

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vášho dedičského konania, ako aj pri poskytovaní právnych rád týkajúcich sa dedičského práva. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, alebo emailom.

bottom of page