top of page

Dobrovoľné dražby a Notársky centrálny register dražieb

Vybavenie: Na objednávku

Notársky centrálny register dražieb je evidenciou údajov a listín tvoriacich zoznam vyhlásených dražieb podľa osobitného predpisu. Notár na žiadosť dražobníka zaregistruje zákonom ustanovené údaje a uverejní zákonom ustanovené listiny o dobrovoľnej dražbe do NCRdr a vydá o tom žiadateľovi potvrdenie a výpis.

Na základe žiadosti dražobníka zaregistrujeme a uverejníme v NCRdr:

  • Oznámenie o dražbe,

  • Zmenu v oznámení o dražbe,

  • Oznámenie o upustení od dražby,

  • Oznámenie o výsledku dražby,

  • Oznámenie o neplatnosti dražby,

  • Oznámenie o zmarení dražby,

  • Oznámenie o konaní opakovanej dražby.

bill-oxford-OXGhu60NwxU-unsplash.jpg
bill-oxford-OXGhu60NwxU-unsplash.jpg

Osvedčujeme aj priebeh dobrovoľnej dražby, ako jednu z právne významných skutočností. Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193,92 EUR, musí byť priebeh dražby osvedčený notárskou zápisnicou.

Na notárskom úrade máme k dispozícii zasadaciu miestnosť na konanie dražby s kapacitou cca 13 osôb. Po dohode prídeme osvedčiť dobrovoľnú dražbu na akékoľvek miesto na území SR a v akomkoľvek čase.

V súvislosti s dobrovoľnými dražbami zároveň realizujeme:
-  úschovy výťažku z predaja zálohu formou dobrovoľnej dražby podľa § 151ma ods. 5 a 6 Občianskeho zákonníka,
-  a úschovy podľa § 14 a § 32 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, t.j. úschovy dražobných zábezpek a  úschovy výťažku dražby, ak predchádzajúci vlastník predmet dražby neodovzdal vydražiteľovi alebo ak predchádzajúci vlastník odmieta prevziať naňho pripadajúci výťažok dražby.

Notársky centrálny register dražieb je verejne prístupný na stránke Notárskej komory SR TU

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich požiadaviek. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page