top of page

Exekučný titul

Vybavenie: Na objednávku

U notára je možné zabezpečiť si veľmi efektívnym spôsobom priamo vykonateľný exekučný titul.

Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo týkajúce sa spísania exekučného titulu vo forme notárskej zápisnice a spíšeme Vám vo forme notárskej zápisnice exekučný titul, ktorý Vám zabezpečí lepšiu pozíciu pri vymáhaní pohľadávky voči Vášmu dlžníkovi.

V súlade s ust. § 45 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku, exekučným titulom je aj notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Soudní stůl
Soudní stůl

Exekučný titul vo forme notárskej zápisnice vo veľkej miere prispieva k zjednodušeniu a zrýchleniu vymáhania práva. So súhlasom s vykonateľnosťou sa najčastejšie možno stretnúť v prípade zmluvy o pôžičke, zmluvy o úvere, dohody o urovnaní, uznaní dlhu, splátkových kalendároch a podobne.
 

Obsahom takejto notárskej zápisnice je súhlas dlžníka ako povinnej osoby, že v prípade, ak riadne a včas nesplní svoj záväzok voči veriteľovi ako oprávnenej osobe, stane sa notárska zápisnica vykonateľným exekučným titulom, na podklade ktorého možno viesť voči dlžníkovi ako povinnej osobe exekúciu na jeho majetok.


Exekučný titul spísaný vo forme notárskej zápisnice je účinným prostriedkom na vymoženie pohľadávky oprávnenej osoby, pretože jej umožňuje vyhnúť sa podávaniu žalôb a častokrát zdĺhavému a finančne náročnému civilnému sporovému konaniu, pričom až úspech v tomto konaní oprávnenej osobe zabezpečí exekučný titul, ktorým je vykonateľné rozhodnutie súdu.


Poradíme Vám aj v oblasti európskeho exekučného titulu.

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich požiadaviek. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page