top of page

Notárske zápisnice o právnych úkonoch

Vybavenie: Na objednávku

Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo týkajúce sa prípravy, spisovania a realizácie notárskych zápisníc o zmluvách a iných právnych úkonoch, vrátane zmlúv o prevode nehnuteľností (tzv. solemnizačná činnosť notára).


Notár je v tomto prípade autorom notárskych zápisníc, ktoré sú verejnými listinami, a ktoré spisuje na žiadosť ich účastníkov o zmluvách a iných právnych úkonoch podľa občianskehoalebo obchodného práva.

Stoh souborů
Stoh souborů

Najčastejšie spisovanými notárskymi zápisnicami o právnych úkonoch sú:

 • kúpne zmluvy,

 • darovacie zmluvy,

 • zámenné zmluvy,

 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena,

 • zmluvy o pôžičke,

 • uznanie dlhu,

 • dohody o splátkovom kalendári,

 • dohody o urovnaní,

 • dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva,

 • dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode,

 • zmluvy o prevode obchodného podielu,

 • zmluvy o postúpení pohľadávky,

 • dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok,

 • zakladateľské listiny a zakladateľské zmluvy o založení obchodných spoločností atď...

Notár zodpovedá za správnosť a právnu bezchybnosť listín spisovaných vo forme notárskej zápisnice.


Pri spisovaní notárskych zápisníc Vám zároveň poskytneme kompletné zastupovanie v katastrálnom konaní a konaní vo veciach obchodného registra, čím Vám ušetríme nielen Váš čas, ale aj Vaše peniaze.

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri spisovaní Vašej notárskej zápisnice. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page