top of page

Vidimácia - osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny

Vybavenie: Na počkanie

Cena úkonu: 1,60 EUR s DPH

(za každú stranu osvedčeného textu listiny)

Notár osvedčí správnosť fotokópie listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená (ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotoveného prekladateľom a preklad listiny sa pevne pripojí k listine). Originál listiny sa vyznačuje prvkami originality, medzi ktoré patria napr. pečiatky, pečate, vlastnoručné podpisy a pod.. Správnosť fotokópie listiny osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec notára. Notár v tomto prípade nepreberá zodpovednosť za správnosť obsahu predloženej listiny. Osvedčenie listín, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát. Osvedčenie správnosti fotokópie listiny sa vyznačí na odpise vo forme osvedčovacej doložky.


Budete potrebovať:
- listinu, a to originál listiny alebo osvedčenú fotokópiu listiny, ktorej správnosť chcete osvedčiť.

Účetní záznamy

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich požiadaviek. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page