top of page

Legalizácia - osvedčenie o pravosti podpisu na listine

Vybavenie: Na počkanie

Cena úkonu: 2,87 EUR s DPH

(za osvedčenie pravosti jedného podpisu na jednej listine)

Legalizáciou notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný. Notár v tomto prípade nevystupuje ako autor listín a osvedčením pravosti podpisu nepreberá zodpovednosť za správnosť obsahu predloženej listiny. O vykonaní legalizácie notár pripojí osvedčovaciu doložku na predloženej listine alebo na listine pevne s ňou spojenej. Aj pri tomto úkone platí, že notár môže osvedčiť podpis iba na listine, ktorej obsah vie posúdiť. Základné vzory niektorých tlačív (splnomocnení, vyhlásení, návrhov) sa nachádzajú v sekcií tlačivá a odkazy.
 

Budete potrebovať:
- platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
- listinu (ktorú podpisujete).

Podpis

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich požiadaviek. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page