top of page

Osvedčovanie právne významných skutočností

Vybavenie: Na objednávku

Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo týkajúce sa prípravy, spisovania a realizácie notárskych zápisníc o osvedčovaní právne významných skutočností, ktoré môžu byť podkladom pre uplatnenie Vašich práv, alebo na základe ktorých môžu byť spôsobené určité právne následky (tzv. verifikačná činnosť notára).


Notár v tomto prípade na žiadosť účastníka osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Jeho úlohou je zachytiť všetko podstatné, čo sa v jeho prítomnosti udialo.


Notár aktívne nevstupuje do ním osvedčovaného deja a nepôsobí ako právny radca, nehodnotí osvedčovaný dej príp. skutočnosť po právnej stránke, osvedčením negarantuje súlad skutkového stavu so zákonom, ale zabezpečuje spoľahlivý dôkaz o uskutočnení a priebehu osvedčovaného deja alebo osvedčovanej skutočnosti.

právní knihy
právní knihy

Najčastejšie spisovanými notárskymi zápisnicami o osvedčovaní právne významných skutočností sú:

  • osvedčenie o priebehu valných zhromaždení obchodných spoločností a zasadaní iných právnických osôb,

  • osvedčovanie o priebehu dobrovoľnej dražby podľa osobitného predpisu,

  • osvedčenie o splnení podmienok pre registráciu prijímateľa 2 % podielu zaplatenej dane,

  • osvedčenie o tom, že je osoba na žive,

  • osvedčenia vyhlásenia, ktoré by mohlo byť podkladom pre uplatnenie práv alebo ktorým by mohli byť spôsobené právne následky,

  • osvedčenie o existencii právnickej osoby, o spôsobe konania v jej mene a o osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene,

  • osvedčenie o tom, aké veci sa nachádzajú v dome, byte alebo nebytovom priestore,

  • osvedčenie o odoslaní zásielky,

  • osvedčenie o doručení zásielky a jej prevzatí alebo neprevzatí príjemcom,

  • osvedčenie o obsahu či existencii internetovej stránky atď...

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich požiadaviek. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page