top of page

Prevod vlastníctva

nehnuteľnosti

Vybavenie: Na objednávku

Na našom notárskom úrade vám radi poskytneme komplexné právne poradenstvo týkajúce sa prevodu Vašej nehnuteľnosti a nadobudnutia nehnuteľnosti, o ktorú máte záujem, a pripravíme vám akúkoľvek zmluvu o prevode vlastníctva nehnuteľnosti vo forme notárskej zápisnice, a v prípade potreby aj zmluvu o zriadení alebo zrušení vecného bremena (napr. vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného a bezplatného bývania a užívania nehnuteľnosti alebo vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok a pod.).

Dům s bazénem
Dům s bazénem

Výhody využitia služieb notára pri prevode nehnuteľnosti:

 • Na rozdiel od zmlúv spísaných realitnými kanceláriami, advokátmi, vyštudovanými právnikmi a zmlúv, ktoré si vyhotovia samotní účastníci zmluvy pomocou vzorov dostupných na internete, je zmluva o prevode nehnuteľnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice verejnou listinou, čo znamená, že v  prípade budúceho súdneho sporu týkajúceho sa prevedenej nehnuteľnosti je silným dôkazným prostriedkom v civilnom súdnom konaní. 

 • Poskytneme vám kompletné zastupovanie v katastrálnom konaní, na základe čoho vám vieme ušetriť nielen čas, ale aj peniaze.

 • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností za vás pripravíme a podáme my vo forme elektronického podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom notára, z čoho následne vyplýva zľava na správnom poplatku za vklad do katastra nehnuteľností o viac ako 50 %.

 • Nemusíte ísť na kataster, kupovať kolky, všetko vybavíme za vás a vy tak nebudete mať žiadne nadbytočné starosti s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

 • V prípade podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností vo forme elektronického podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom notára, zákon umožňuje znížiť správny poplatok z návrhu na vklad  z pôvodných 66,- EUR až na 18,- EUR. V prípade, ak je v jednej notárskej zápisnici obsiahnutých viacero právnych úkonov, napr. ak sa podáva návrh na vklad darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena spísanej vo forme notárskej zápisnice, zákon umožňuje znížiť správny poplatok z návrhu na vklad  z pôvodných 132,- EUR až na 51,- EUR.

 • Zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice bude v katastri nehnuteľností zavkladovaná podstatne skôr, najneskôr do 20 dní, na rozdiel od bežnej zmluvy, ktorá bude zavkladovaná do 30 dní.

 • Ponúkneme vám možnosť využitia inštitútu notárskej úschovy peňazí ako najbezpečnejšej formy vyplatenia kúpnej ceny pri prevode nehnuteľnosti.

 • Nespornou výhodou právnej istoty je skutočnosť, že ak Vám spisuje zmluvu notár vo forme notárskej zápisnice, notár zodpovedá za zistenie totožnosti účastníkov zmluvy (pre prípady podvodu) a súčasne v plnej miere zodpovedá za právnu bezchybnosť Vašej zmluvy, prípadnú škodu Vám zaplatí prostredníctvom svojho poistenia zodpovednosti za škodu.

 • Výhodou spísania zmluvy vo forme notárskej zápisnice je aj fakt, že jej účastníkom môže byť aj osoba, ktorá je telesne indisponovaná (napr. hluchá, nemá, nemôže písať alebo čítať), kedy sa za zákonných podmienok za takúto osobu podpisujú pred notárom dvaja svedkovia úkonu príp. aj jej dôverník. V iných súkromných zmluvách by bola takáto možnosť neprípustná a nemohlo by dôjsť k spísaniu žiadnej zmluvy bez súčinnosti notára, pretože na písomné právne úkony tých, ktorí nemôžu čítať a písať, je potrebná notárska zápisnica.

Podklady potrebné k spísaniu zmluvy

 • platné doklady totožnosti účastníkov úkonu, napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu, žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne),

 • list vlastníctva (nie je nevyhnutný, postačuje identifikácia nehnuteľnosti),

 • v  prípade, ak je predmetom prevodu vlastníctva byt alebo nebytový priestor nachádzajúci sa v bytovom dome, je potrebná aj pôvodná zmluva o prevode bytu/nebytového priestoru (z dôvodu popisu bytu/nebytového priestoru, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu) a potvrdenie/ vyjadrenie správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov v dome, že vlastník prevádzaného bytu/nebytového priestoru nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu/nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv,

 • aktuálny výpis z obchodného registra pokiaľ je účastník právnická osoba (zabezpečíme za vás).

Najčastejšie v praxi vyskytovanými zmluvnými typmi, ktorým chcú dať klienti autenticitu verenej listiny sú:

 • darovacie zmluvy, 

 • kúpne zmluvy, 

 • zámenné zmluvy, 

 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, 

 • zmluvy o prevode vlastníctva bytu, 

 • zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru,

 • zmluva o prevode vlastníctva k rozostavanej stavbe.

Dům s bazénem

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich majetkových vzťahov. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page