top of page

Registrácia prijímateľa 2% podielu zaplatenej dane

Vybavenie: Na objednávku

Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo týkajúce sa registrácie prijímateľa 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (ďalej len „NCRpo“) a po splnení všetkých podmienok vykonáme Vašu registráciu do NCRpo, a vydáme Vám o tom osvedčenie o splnení podmienok pre zápis do NCRpo.

Požiadať o registráciu do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (NCRpo)  na prijímanie 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov je možné každý kalendárny rok v období od 1. septembra do 15. decembra. 

Dokument s perem
Dokument s perem

Podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:

 

 • občianske združenie,

 • nadácia,

 • neinvestičný fond,

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,

 • organizácia s medzinárodným prvkom,

 • Slovenský Červený kríž,

 • subjekty výskumu a vývoja,

 •  Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

 • podpora a rozvoj telesnej kultúry,

 • poskytovanie sociálnej pomoci,

 • zachovanie kultúrnych hodnôt,

 • podpora vzdelávania,

 • ochrana ľudských práv,

 • ochrana a tvorba životného prostredia,

 • veda a výskum,

 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Podmienkou registrácie je, že organizácia, ktorá sa uchádza o registráciu musela vzniknúť najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku registrácie do NCRpo (teda organizácie, ktoré vznikli v tomto roku ešte nemôžu byť zapísané do Zoznamu prijímateľov 2 %
podielu zaplatenej dane z príjmov).

 

Skutočnosť, že prijímateľ podielu zaplatenej dane nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, ako aj skutočnosť, že zdravotná poisťovňa neeviduje voči prijímateľovi podielu zaplatenej dane pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov si preverí notár sám prostredníctvom svojho prístupu do elektronického portálu oversi.gov.sk a tieto skutočnosti, preto nie je potrebné preukazovať žiadnymi listinami. To však neplatí pre organizačné jednotky občianskych združení s  12-miestnym identifikačných číslom, ktoré k registrácii musia doložiť aj Potvrdenie Sociálnej poisťovne (potvrdenie nesmie byť ku dňu registrácie staršie ako 30 dní) o tom, že Sociálna poisťovňa neeviduje voči prijímateľovi nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a v prípade, ak zamestnávajú zamestnancov aj Potvrdenia zdravotných poisťovní (potvrdenia nesmú byť ku dňu registrácie staršie ako 30 dní) o tom, že zdravotné poisťovne neevidujú voči prijímateľovi podielu zaplatenej dane pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov.

Ak je žiadateľom o registráciu občianske združenie, štatutárny orgán občianskeho združenia alebo ním splnomocnená osoba na osvedčenie splnenia podmienok podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov notárovi predloží:

 

 • Stanovy občianskeho združenia, z ktorých je zrejmý dátum vzniku občianskeho združenia (stanovy musia byť na ich poslednej strane opatrené hranatou pečiatkou Ministerstva vnútra SR), ako aj predmet činnosti občianskeho združenia, a to ktorý z orgánov občianskeho združenia je oprávnený konať v jeho mene (štatutárny orgán),

 • Zápisnicu zo schôdze orgánu občianskeho združenia, ktorý v zmysle stanov občianskeho združenia volí štatutára občianskeho združenia alebo obdobný dokument, z ktorého vyplýva, kto je štatutárom občianskeho združenia,

 • V prípade organizačných jednotiek občianskeho združenia, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od materskej organizácie, je potrebné predložiť aj dokument preukazujúci vznik príslušnosti k ich materskej organizácii,

 • Potvrdenie banky o vedení účtu, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný, ktoré nesmie byť ku dňu registrácie staršie ako 30 dní, pričom predloženie samotného výpisu z účtu nepostačuje,

 • Platný doklad totožnosti zástupcu občianskeho združenia, napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu, žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne).

Ak je žiadateľom o registráciu nadácia, správca nadácie alebo ním splnomocnená osoba na osvedčenie splnenia podmienok podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov notárovi predloží:

 

 • Nadačnú listinu, z ktorej je zrejmý dátum vzniku nadácie (na nadačnej listine musí byť vyznačený deň zápisu nadácie do registra), ako aj 

 • Potvrdenie banky o vedení účtu, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný, ktoré nesmie byť ku dňu registrácie staršie ako 30 dní, pričom
  predloženie samotného výpisu z účtu nepostačuje,

 • Platný doklad totožnosti zástupcu nadácie, napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu, žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne). predmet činnosti nadácie, a to ktorý z orgánov nadácie je oprávnený konať v jej mene (štatutárny orgán),

Ak je žiadateľom o registráciu neinvestičný fond, správca neinvestičného fondu alebo ním splnomocnená osoba na osvedčenie splnenia podmienok podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov notárovi predloží:

 • Štatút neinvestičného fondu,

 • Rozhodnutie o registrácii vydané príslušným Okresným úradom, odborom všeobecnej vnútornej správy,

 • Potvrdenie banky o vedení účtu, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný, ktoré nesmie byť ku dňu registrácie staršie ako 30 dní, pričom predloženie samotného výpisu z účtu nepostačuje,

 • Platný doklad totožnosti zástupcu neinvestičného fondu, napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu, žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne).

Ak je žiadateľom o  registráciu nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, riaditeľ neziskovej organizácie alebo ním splnomocnená osoba na osvedčenie splnenia podmienok podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov notárovi predloží:
 

 • Štatút neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, 

 • Rozhodnutie o registrácii s vyznačenou doložkou právoplatnosti, vydané príslušným Okresným úradom, odborom všeobecnej vnútornej predloženie samotného výpisu z účtu nepostačuje,

 • Potvrdenie banky o vedení účtu, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný, ktoré nesmie byť ku dňu registrácie staršie ako 30 dní, pričom

 • Platný doklad totožnosti zástupcu neziskovej organizácie, napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu, žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne).

Dokument s perem

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašej registrácie. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page