top of page

Zakladanie, zrušenie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Vybavenie: Na objednávku

Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo týkajúce sa zakladania obchodných spoločností, zrušenia obchodných spoločností a vykonávania zmien v obchodných spoločnostiach a  v  rámci tejto činnosti Vám spíšeme notársku zápisnicu o týchto právnych skutočnostiach:

 • Založení spoločnosti s ručením obmedzeným,

 • Založení akciovej spoločnosti,

 • Založení komanditnej spoločnosti,

 • Založení verejnej obchodnej spoločnosti,

 • Založení družstva,

 • Priebehu valného zhromaždenia spoločnosti,

 • Priebehu zasadania iného orgánu spoločnosti,

 • Zmene obchodného mena spoločnosti,

 • Zmene sídla spoločnosti,

 • Rozšírení predmetu činnosti spoločnosti,

 • Zúžení predmetu činnosti spoločnosti,

 • Zvýšení a znížení základného imania spoločnosti,

 • Zmene v osobe spoločníka,

 • Prevode obchodného podielu,

 • Vstupe nového spoločníka do spoločnosti,

 • Vylúčení spoločníka,

 • Zmene v orgánoch spoločnosti,

 • Vymenovaní a odvolanie konateľa,

 • Vzdaní sa funkcie konateľa,

 • Vymenovaní a odvolaní prokuristu,

 • Vymenovaní a odvolaní člena dozornej rady,

 • Vymenovaní a odvolaní člena predstavenstva,

 • Zmene právnej formy obchodnej spoločnosti,

 • Zrušení spoločnosti s likvidáciou,

 • Zrušení spoločnosti bez likvidácie formou jej zlúčenia s inou spoločnosťou,

 • Zrušení spoločnosti bez likvidácie formou jej splynutia s inou spoločnosťou,

 • Zrušení spoločnosti bez likvidácie formou jej rozdelenia,

 • Splnení požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie pri slovenskej zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia do obchodného registra.

Business Conference
Business Conference

Výhody využitia služieb notára:

 • Notárska zápisnica je verejnou listinou, čo znamená, že v  prípade budúceho súdneho sporu je silným dôkazným prostriedkom v civilnom súdnom konaní.

 • Poskytneme vám kompletné zastupovanie v konaniach vo veciach obchodného registra pred príslušným Okresným súdom, obchodným registrom, na základe čoho vám vieme ušetriť nielen čas, ale aj peniaze.

 • Poskytneme vám kompletné zastupovanie pred príslušným Okresným úradom,  odborom všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania, oddelením živnostenského podnikania, vo veci ohlásenia Vašej živnosti a prevzatia živnostenského oprávneniana základe čoho vám vieme ušetriť nielen čas, ale aj peniaze.

 • Pripravíme a podáme za vás návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a  návrh na výmaz zapísaných údajov o  spoločnosti do obchodného registra, vo forme elektronického podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom notára, z čoho následne vyplýva zľava na súdnom poplatku vo výške 50 %,

 • Pripravíme Vám všetky ostatné listiny potrebné k založeniu, zrušeniu a  zmenám v obchodnej spoločnosti a družstve (zmluvy, vyhlásenia, návrhy),

 • Vybavíme za Vás všetky záležitosti potrebné k  zápisu údajov do obchodného registra na všetkých príslušných úradoch, čím Vám ušetríme nielen čas, ale aj peniaze.

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich požiadaviek. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page