top of page

Záložné práva a Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)

Vybavenie: Na objednávku

Zabezpečíme registráciu záložného práva, ako aj prípadnú registráciu zmien údajov o už zaregistrovanom záložnom práve, registráciu začatia výkonu záložného práva a registráciu výmazu zaniknutého záložného práva z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (ďalej len "NCRzp").

 

Registráciu údajov do NCRzp vykonáme v deň doručenia všetkých podkladov potrebných na registráciu údajov do NCRzp!

 

Registráciu vzniku záložného práva, jeho zmeny, poznámky alebo výmazu v registri vykoná notár na základe žiadosti o registráciu oprávnenej osoby alebo osoby oprávnenej v jej mene konať (ďalej len „žiadateľ“).

Safe Key
Safe Key

V registri záložných práv sa vykonáva najmä registrácia:

 

  • záložného práva vzniknutého na základe záložnej zmluvy, schválenej dedičskej dohody, vzniknutého na základe odovzdania veci alebo ktoré sa zriadilo zo zákona,

  • záložného práva vzniknutého na základe rozhodnutia súdu alebo štátneho orgánu,

  • zmeny záložného práva,

  • zmeny v osobe záložcu,

  • dohody záložných veriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúceho na ich uspokojenie,

  • začatia výkonu záložného práva,

  • výmazu záložného práva.

Žiadosť o registráciu záložného práva v registri záložných práv podáva v prípade vzniku záložného práva na základe písomnej zmluvy záložca, v ostatných prípadoch záložný veriteľ, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Za obsah žiadosti o registráciu, ako aj za skutkový stav, že žiadosť o registráciu obsahuje všetky údaje ustanovené zákonom, ktoré sa zapisujú do registra, zodpovedá žiadateľ.


Ak nastanú zmeny údajov týkajúce sa záložného práva, je osoba, ktorej to ukladá zákon, inak osoba, ktorej sa zmena údajov týka, povinná požiadať o zmenu registrácie v registri záložných práv.


Po prijatí a spracovaní žiadosti o registráciu notár vykoná registráciu v NCRzp.

 

 

Najčastejšie v praxi vyskytovanými registráciami sú:

  • registrácie záložných práv k hnuteľným veciam (napr. osobné motorové vozidla, stroje a pod.)

  • a registrácie záložných práv k pohľadávkam.


V prípade potreby Vám poskytneme kompletné právne poradenstvo vo veciach záložného práva a pripravíme Vám zmluvu o zriadení záložného práva vo forme notárskej zápisnice.

 

Notársky centrálny register záložných práv je verejne prístupný na stránke Notárskej komory TU.

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašich požiadaviek. V  prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page