top of page

Notárske úschovy

Vybavenie: Na objednávku

Na základe Vašej žiadosti prijmeme do notárskej úschovy:


a) závet,


b) inú listinu, listinný cenný papier,


c) peniaze,


d) hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku

(tzv. solučnú úschovu).

Klenba
Klenba

Výhody využitia služieb notára pri realizácii notárskej úschovy:

 

 • Notárska úschova sa považuje za najbezpečnejší spôsob vyplatenia kúpnej ceny najmä pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

 • Významnou výhodou notárskej úschovy peňazí voči napríklad bankovej vinkulácii je aj skutočnosť, že v notárskej úschove sú peniaze chránene zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov!

 • Keď porovnáme notársku úschovu s vinkuláciou kúpnej ceny na účte v banke, pri vinkulácii môže vzniknúť problém, ak je na kupujúceho začatá exekúcia alebo vyhlásený konkurz, exekútor resp. správca konkurznej podstaty môže siahnuť na finančné prostriedky zložené kupujúcim na vinkulovanom účte. Notárska úschova kúpnu cenu uchráni, nakoľko Notársky poriadok výslovne ustanovuje, že počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy a notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov!!!

 • Pri notárskej úschove Vašich peňazí sú peňažné prostriedky v dispozícii dôveryhodnej osoby – notára, ktorý zabezpečí, aby sa Vaše peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok odovzdať majú.

 • Notárska úschovy Vás efektívne ochráni pred rôznymi komplikáciami, ktoré môžu pri prevode akýchkoľvek práv a povinností vzniknúť.

Na základe Vašej žiadosti prijmeme do úschovy peniaze a zabezpečíme ich bezpečné odovzdanie až po splnení presne definovaných podmienok uvedených v zápisnici o úschove peňazí.


Taktiež prijmeme do úschovy závet, ktorý nebol spísaný vo forme notárskej zápisnice za účelom zabránenia jeho strate, zničeniu alebo poškodeniu, ako aj akékoľvek iné listiny a listinné cenné papiere. V prípade potreby je možné dohodnúť, že listiny budú vydané inej
osobe len po splnení presne definovaných podmienok.


Notárska úschova sa okrem prevodu nehnuteľnosti používa aj pri všetkých odplatných právnych úkonoch, pri ktorých dochádza k vyplateniu dohodnutej odplaty a odovzdaniu peňazí.

Jednotlivé typy notárskych úschov:


Úschova závetu:

 • závet, listinu o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva, prípadne odvolanie týchto úkonov (ďalej v texte len ako „závet"), prijme notár do úschovy, ak nejde o listiny spísané vo forme notárskej zápisnice (listiny pre prípad smrti sú zaregistrované v Notárskom centrálnom registri závetov a uložené v zbierke notárskych zápisníc a preto ich už nie je potrebné ukladať do úschovy u notára),

 • uložiť svoj závet do úschovy u notára je oprávnený len závetca (osoba, o ktorej závet sa registri závetov, o čom vydá účastníkovi potvrdenie, závetcu zápisnicu, pričom prijatie bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom

 • notár o uložení závetu do úschovy spíše so závetcom alebo so  splnomocneným zástupcom po osobe, o ktorej závet sa jedná, postupu, a to notárovi, ktorý je ako súdny komisár poverený na prejednanie dedičstva

 • vydať závet z úschovy po smrti závetcu môže notár len na základe zákonom stanoveného splnomocnenie, vrátenie závetcovi alebo osobe, ktorej bolo od závetcu na tento účel udelené osobitné

 • za života závetcu notár nemôže závet nikomu vydať, do úvahy prichádza jedine jeho

 • vydanie alebo vrátenie závetu z úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.

Klenba
závet
Klenba

Úschova listín:

 • notár prijme od zložiteľa do úschovy listinu, aby s ňou naložil podľa príkazu zložiteľa, dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo na účely splnenia záväzku,

 • podmienky vydania a vrátenia listiny sú obsahom jednostranného príkazu zložiteľa listiny alebo obsahom dohody, ktorú zložiteľ a príjemca listiny o týchto podmienkach medzi sebou uzatvoria,

 • ak zložiteľ vyhlási, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s listinou, ktorá je predmetom úschovy, nakladá s takouto listinou notár,

 • notár vydá listinu z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie listiny uvedených v zápisnici o úschove,

 • o vydaní listiny z úschovy notár spíše úradný záznam, ktorý musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vydanie listiny príjemcovi a že notár listinu príjemcovi vydal,

 • ak je príjemca prítomný, potvrdí prevzatie listiny v úradnom zázname svojím podpisom,

 • notár vráti listinu z úschovy zložiteľovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie listiny uvedených v zápisnici o úschove,
   

 • o vrátení listiny z úschovy notár spíše úradný záznam, ktorý musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vrátenie listiny zložiteľovi a že notár listinu zložiteľovi vrátil,
   

 • ak je zložiteľ prítomný, potvrdí prevzatie listiny v úradnom zázname svojím podpisom,
   

 • vydanie listiny alebo vrátenie listiny z úschovy notár bezodkladne oznámi zložiteľovi aj príjemcovi.

listinný cený paier

Úschova peňazí:

 • notár prijme od zložiteľa do úschovy presne určenú sumu peňazí, aby s ňou naložil podľa príkazu zložiteľa, dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom, osobitného predpisu alebo na účely splnenia záväzku,

 • podmienky vydania a vrátenia peňazí sú obsahom jednostranného príkazu zložiteľa peňazí alebo dohody, ktorú zložiteľ a príjemca peňazí o týchto podmienkach medzi sebou uzatvoria, ak nejde o úschovu na účely splnenia záväzku (tzv. solučnú úschovu),

 • notár môže prijať do úschovy peniaze len v takých menách, v akých banky vedú bežné účty

 • pokiaľ ide o zloženie peňazí do úschovy u notára prichádzajú do úvahy dve možnosti:

 

a) zložiteľ zloží peniaze na účet notára pred spísaním zápisnice o úschove peňazí - údaj o predchádzajúcom zložení a prijatí peňazí notárom do úschovy je v tom prípade súčasťou zápisnice o úschove peňazí,


b) zložiteľ zloží peniaze na účet notára až po spísaní zápisnice o úschove - v tomto prípade, notár vydá potvrdenie o prijatí peňazí do úschovy bezodkladne po ich zložení na účet notárskej úschovy.

 • zápisnica o úschove peňazí musí obsahovať vyhlásenie zložiteľa, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom notárskej úschovy, to znamená, že po spísaní zápisnice o úschove nie je už možné zo strany zložiteľa jednostranne meniť podmienky úschovy peňazí, to znamená, že peniaze môžu byť vydané príjemcovi výlučne po splnení podmienok na ich vydanie alebo vrátené zložiteľovi výlučne po splnení podmienok na ich vrátenie,

 • notár vydá peniaze z úschovy príjemcovi bezodkladne po splnení podmienok na vydanie peňazí príjemcovi uvedených v zápisnici o úschove,

 • o splnení podmienok a vydaní peňazí z úschovy spíše notár do spisu úradný záznam,

 • na požiadanie notár vydá príjemcovi alebo zložiteľovi potvrdenie, ktoré musí obsahovať údaj o tom, že boli splnené podmienky na vydanie peňazí príjemcovi a že notár peniaze príjemcovi vydal, údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke, ktorá bola vydaná z úschovy, označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu príjemcu, na ktorý boli peniaze z úschovy vydané,

 • notár vráti peniaze z úschovy zložiteľovi bezodkladne po splnení podmienok na vrátenie peňazí uvedených v zápisnici o úschove,

 • o splnení podmienok a vrátení peňazí z úschovy spíše notár do spisu úradný záznam,

 • na požiadanie notár vydá zložiteľovi potvrdenie, ktoré musí obsahovať údaj o tom, že nastali podmienky na vrátenie peňazí zložiteľovi a že notár peniaze zložiteľovi vrátil, údaj o výške peňažnej sumy a menovej jednotke, ktorá bola vrátená z úschovy, označenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, názov účtu a číslo účtu zložiteľa, na ktorý boli peniaze z úschovy vrátené,

 • vydanie peňazí alebo vrátenie peňazí z úschovy notár bezodkladne oznámi zložiteľovi aj príjemcovi.

Klenba
peniaze
Klenba

Úschova na účely splnenia záväzku - solučná úschova:

 

Tento typ úschovy predstavuje riešenie pre osobu dlžníka, ak nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi riadne a včas, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak dlžník má odôvodnené pochybnosti o tom, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná. V tomto prípade, ak dlžník predmet záväzku uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku, nastávajú tým účinky splnenia záväzku, teda záväzok dlžníka sa považuje za splnený riadne a včas.


Pri zriadení tejto úschovy notár posudzuje, či návrh a dôvody dlžníka žiadajúceho zloženie plnenia do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku zodpovedajú zákonom kladeným požiadavkám, úlohou notára však nie je posúdiť, či tvrdenia zložiteľa sú pravdivé a či zloženie plnenia do úschovy tak bude mať za následok skutočné splnenie dlhu.

Ďalšie typy notárskych úschov podľa osobitných predpisov, ktoré realizujeme:

 

 • úschovy výťažku z predaja zálohu formou dobrovoľnej dražby podľa § 151ma ods. 5 a 6 Občianskeho zákonníka,

 • úschovy podľa § 70 ods. 2 písm. d) a § 158 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,

 • odmieta prevziať naňho pripadajúci výťažok dražby,vlastník predmet dražby neodovzdal vydražiteľovi alebo ak predchádzajúci vlastník t.j. úschovy dražobných zábezpek a  úschovy výťažku dražby, ak predchádzajúci úschovy podľa § 14 a § 32 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,

 • úschovy preddavku na úhradu odmeny a náhrady výdavkov likvidátora (preddavku na likvidáciu) podľa § 75 Obchodného zákonníka.

hnuteľná vec

Máte akékoľvek otázky?

Na našom notárskom úrade Vám zaručíme profesionálny, ľudský a priateľský prístup pri riešení Vašej notárskej úschovy. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a dohodnite si termín konzultácie, či už telefonicky, emailom alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému dostupného na tejto webovej stránke.

bottom of page